About

HON.GENERAL SECRETARIES

Dr.Leela Nagavar

1985 - 1987

Dr.V.Sreenivasan

1987 - 1989

Dr.B.D.Gandhi Babu

1989 - 1991

Dr.N.Kannan

1991 - 1993

Dr.K.S.Nagesh

1993 - 1995

Dr.C.V.Mohan

1995 - 1997

Dr.Ajay Bhoosreddy

1997 - 1999

Dr.S.Sunder Raj

1999 - 2001

Dr.Ani Jhon

2001 - 2003

Dr.F.R.Karjodkar

2003 - 2005

Dr.Kailasam

2005 - 2007

Dr.Shashikanth M.C

2007 - 2009

Dr.N.Kannan

2009 - 2011

Dr. K. Sri Krishna

2011 - 2013

Dr Ramamurthy T K

2013 - 2014

Dr Shiv Prasad

2014 - 2015